info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Herenstraat 5
 
Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Herenstraat 5 B.V. zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: Herenstraat 5 B.V. (KvK nummer: 856082673, info@antonia-z.com,  BTW-nummer  NL856082673B01 handelend onder de namen Herenstraat 5 B.V., Antonia’z, Antonia’z  Home Comforts en Studio Antonia, hierna te noemen ‘Herenstraat 5’ is een (online) winkel die woontextiel, kleding en aanverwante artikelen aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Herenstraat 5;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst (op afstand) tussen Herenstraat 5 en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Herenstraat 5 en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Herenstraat 5 en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met (gebruikmaking van de websites van Herenstraat 5: www.antonia-z.com en www.antonia-z.nl) zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze websites www.antonia-z.com en www.antonia-z.nl ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Herenstraat 5 erkend. 
 
Artikel 3 - Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Herenstraat 5 gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Herenstraat 5 niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; |
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
j. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 4. Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Herenstraat 5. Herenstraat 5 is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.
 
Artikel 5. Prijzen 
5.1 Herenstraat 5 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
5.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd. 
5.3 Voor verzendingen worden verzendkosten berekend. Voor het aangaan van de bestelling worden de verzendkosten duidelijk kenbaar gemaakt. Verzendkosten variëren per land van bestemming en de omvang van de bestelling. Een overzicht per land van deze kosten vindt u op onze website.
5.4 Herenstraat 5 kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
6.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
6.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet bij de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, Frieslandbank of ING (Postbank), kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal.
6.1.2 Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend.
6.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Herenstraat 5 onmiddellijk opeisbaar.
6.1.4 Indien Herenstraat 5 haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Herenstraat 5 kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 7 Levering
7.1 In  de online shop wordt vermeld of een artikel uit voorraad leverbaar is. Voor overige artikelen kunnen wij op aanvraag een opgave doen van de verwachte levertijd. Indien een  artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
7.2 Herenstraat 5 streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres of afhaalpunt. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd. 
7.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
7.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft deze het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Herenstraat 5 voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
7.5 Levering in gedeelten is toegestaan. 
7.6 Aan de leveringsplicht van Herenstraat 5 zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
7.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
7.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
7.9 Herenstraat 5 is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Herenstraat 5 op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 9. Ruilen/retourneren van artikelen (herroepingsrecht)
9.1 Wij doen er alles aan om de consument  via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft deze het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. 
9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of deze het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot ruiling gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en onbeschadigd en in de originele staat en verpakking – of anderszins deugdelijk verpakt - aan Herenstaat 5 retourneren, conform de door Herenstraat 5 verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
9.3 Herenstraat 5 accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retouren die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
9.4 De kosten voor het retoursturen van de artikelen worden gedragen door de consument, tenzij bij de bestelling anders overeengekomen.
 
9.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling storten wij binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.
 
 
Artikel 10 - Uitsluiting ruiling/retourneren van artikelen (uitsluiting herroepingsrecht)
10.1 Herenstraat 5 kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Herenstraat 5 dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
10.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Herenstraat 5 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. artikelen die buiten het assortiment vallen, maar op verzoek van de klant speciaal besteld zijn;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. verbruiksartikelen waarvan de verpakking is aangebroken
e. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. die snel kunnen bederven of verouderen;
g. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Herenstraat 5 geen invloed heeft;
 
 
Artikel 11. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
11.1 Herenstraat 5 doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website van Herenstraat 5, dan dient de consument dit per omgaande aan Herenstraat 5 te melden. Dit kan doen door een email te sturen naar info@antonia-z.com.
Deze garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 

Herenstraat 5 al het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met de consument oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals de consument deze ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.
Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt Herenstraat 5 de consument de aanwijzingen strikt op te volgen.
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
12.1 Iedere aansprakelijkheid van Herenstraat 5, van personeel en producten van Herenstraat 5 voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Herenstraat 5 aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
12.2 Herenstraat 5 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Herenstraat 5. 
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Herenstraat 5 jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Herenstraat 5 verschuldigd is. 
12.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Herenstraat 5, dan wel tussen Herenstraat 5 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Herenstraat 5, is Herenstraat 5 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Herenstraat 5.
 
Artikel 13. Overmacht
13.1 Herenstraat 5 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Herenstraat 5 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Herenstraat 5 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Herenstraat 5 en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.